Digwyddiadau

Cliciwch ar un o’r adrannau isod i weld unrhyw ddigwyddiadau sydd i ddod.

Digwyddiadau Arbennig

 

17 Rhag     6.30 Gwasaneath carolau’r capel. Y
Gwasanaeth carolau’r capel. Yn ddwyieithog. Croeso i

bawb

Mai 21 12.00  Dog Show
Mehefin 3 10.00 Open Gardens
Mehefin 17 7.00 Côr Penrhyn, Venue Cymru
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau Rheolaidd

Y Capel

IMG_1088-resizedCynhelir gwasanaethau rheolaidd yn y capel. O leiaf dwywaith y flwyddyn maent yn ddwyieithog. Ar dir y capel y cynhelir y ffair haf flynyddol, sy’n cynnwys y ras hwyaid boblogaidd ar afon Aber.

Clwb Garddio

gardeningMae’r Clwb Garddio’n cyfarfod am 7 y.h. ar bedwaredd nos Fawrth y mis yn Ystafell y Gymuned yn Yr Hen Felin. Daw ystod o siaradwyr ardderchog i rannu eu gwybodaeth ac ar adegau o’r flwyddyn trefnir ymweliadau â gerddi.

Cost aelodaeth blynyddol yw £10, £15 am aelodaeth ar y cyd ar gyfer parau priod. Croesewir gwesteion am £2 y cyfarfod.

Abergwyngregyn Patchers

patchersRydym yn griw o bobl o’r un fryd sy’n mwynhau gweithio gyda deunyddiau. Rydym yn cynhyrchu ystod helaeth o gwiltiau, gorchuddion muriau, clustogau ac ati, a chawsom arddangosfa lwyddiannus yn 2013.

Mae ein cyfarfodydd unwaith bob pythefnos yn llawn hiwmor a sgyrsiau diddorol.

Ar hyn o bryd, nid oes lle ar gael. Cyn gynted ag y bydd lle ar gael, rhoddwn hysbysiad ar y wefan hon. Cysyllter â Wendy Corner drwy’r wefan am wybodaeth bellach.

Yoga

DSC00844Mae grŵp bychan yn cyfarfod am 7.30 yh ar nos Lun yn Ystafell Gymuned yr Hen Felin ar gyfer sesiwn yoga addfwyn yn seiliedig ar grynoddisg.

Codir tâl bychan i dalu am logi’r ystafell (felly po fwyaf ddaw, lleiaf yw’r tâl!)
Dewch â mat yoga neu flanced.

Dewch draw neu cysylltwch ag Ann ar 01248 681358.

Co-op Bwyd

Mae cydweithfa ffrwythau a llysiau yn gweithredu yn y pentref fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i hybu bwyta mwy iach. Am £3 yr un mae’r bagiau o lysiau, ffrwythau neu salad yn rhoi gwerth da am arian a’r farn gyffredinol yw fod yr ansawdd yn dda iawn.

Mae’r cynnyrch yn dod o ffynonellau lleol pan fo hynny’n bosibl, llawer ohono o fferm yng Nghonwy. Caiff ei ddosbarthu bod Dydd Iau a’i bacio ar gyfer archebion unigol gan wirfoddolwyr. Mae’r bagiau ar gael i’w casglu rhwng 5.45 a 6.30 bob nos Iau yn Ystafell y Gymuned, Yr Hen Felin. Cymerir archebion a thaliadau ar gyfer yr wythnos olynol bryd hynny.

Am wybodaeth bellach am gydweithfaoedd bwyd, cliciwch yma.   www.foodcoopswales.org.uk

Cyrsiau Cymraeg

Mae cyrsiau Iaith Gymraeg Sgyrsiol yn cael eu rhedeg gan Brifysgol Bangor, rhai ohonynt wedi eu lleoli yn yr Hen Felin . Am wybodaeth bellach, cysyllter â

Trefnydd Lleol: Sharon Roberts
Tel: 01248 382128
E-mail: [email protected]
Website: www.bangor.ac.uk/cio

Crefft

Dydd Llyn 1.30. Come and learn new skills. Phone Rena on 01248 681674

 

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU