Cwmni Adfywio Abergwyngregyn

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn Regeneration Company (ARC) yn fenter gymdeithasol ac yn Gwmni a Gyfyngwyd gan Warant a ymgorfforwyd yn 2002. Rhedir y Cwmni gan Fwrdd o 12 o Gyfarwyddwyr, yn cynnwys aelodau o’r gymuned a phobl leol â chysylltiadau agos ag Abergwyngregyn.

Ers ei ymgorfforiad, mae ARC wedi bod yn gweithio i hybu datblygiad cymunedol cynaliadwy gyda’r holl elw’n cael ei ailfuddsoddi yn y gymuned. Yn ystod y cyfnod hwn o 10 mlynedd, mae o wedi mynd i’r afael â’r prosiectau cymunedol a ganlyn:

  • codi cyfanswm o arian grantiau o tua £470,000 i brynu ac adnewyddu Yr Hen Felin /The Old Mill , adeilad carreg mawr yng nghanol y pentref, i ddarparu adnodd cymunedol y mae bellach yn ei reoli ac sydd yn cynnwys ystafell gymuned, caffi, cydweithfa lysiau a chlwb snwcer. Agorwyd Canolfan Gymuned Yr Hen Felin ym mis Mawrth 2006 gan Mrs Betty Williams AS;
  • codi arian grantiau o tua £24,000 i brynu ac adnewyddu hen dŷ-pwmp yn y pentref i fod yn safle wybodaeth ymwelwyr a chanolfan treftadaeth fechan (gydag adnoddau toiledau) ar gyfer ymwelwyr â Dyffryn Aber;
  • datblygu maes parcio wrth y fynedfa i’r pentref i ddarparu parcio rhad ac am ddim ar gyfer ymwelwyr;
  • cymryd prydles ar faes parcio Bontnewydd, sy’n gwasanaethu Rhaeadr Aber a’r Warchodfa Natur Genedlaethol, oddi wrth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am rent rhad a gosod mesurydd ‘talu ac arddangos’ sydd ar hyn o bryd yn darparu prif ffynhonnell incwm y Cwmni;
  • dod i gytundeb rheoli gyda Harddwch Naturiol Cymru i weinyddu maes parcio’r Goedwigaeth sydd hefyd yn gwasanaethu Rhaeadr a Dyffryn Aber;
  • cymryd rhan yng Nghynllun Tywysogion Gwynedd i wella ymwybyddiaeth o bwysigrwydd Abergwyngregyn fel safle llys y Tywysogion Cymreig.

Am y prosiectau y bu’n ymwneud â nhw, enillodd ARC Wobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol ym 2011.