Cyngor Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Abergwyngregyn saith cynghorydd a Chlerc i’r Cyngor sy’n gyflogedig. Cynhelir cyfarfod bedair gwaith y flwyfdyn yn Ystafell y Gymuned yn Yr Hen Felin. Mae cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd, ond ni chaniateir i aelodau’r cyhoedd siarad ar faterion heblaw iddynt dderbyn gwahoddiad gan y Cadeirydd. Dylai unrhyw un sy’n dymuno codi mater, gysylltu â’r Cadeirydd, cynghorydd neu’r Clerc cyn y cyfarfod. Rhoddir cyhoeddiad yn nodi amser a lleoliad y cyfarfod ar hysbysfwrdd y pentref cyn pob cyfarfod.

Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn tâl bychan o’r dreth gyffredinol sy’n ddigonol i dalu cyflog y Clerc, ffioedd archwilio, anghenion papur a gwariant a gymeradwyir gan y Cyngor. Er enghraifft, mae’r Cyngor yn darparu grant i dalu tuag at dorri gwair yn y fynwent.

Mae cynghorwyr cymuned yn cael eu hethol i wasanaethu am dair blynedd. Os bydd unrhyw aelod yn ymadael rhwng etholiadau, caniateir i rywun gael eu dewis i gymryd eu lle. Gall unrhyw un sy’n byw o fewn terfynau’r Gymuned wneud cais i fod yn gynghorydd, gyda rhai cyfyngiadau. Os cyflwynir mwy na saith enw, yna bydd Cyngor Sir Gwynedd yn galw etholiad ac yn ei gweinyddu.

Cynrychiolir y Cyngor Cymuned ar nifer o bwyllgorau a sefydliadau lleol, gan gynnwys Cwmni Adnewyddu Abergwyngregyn Cyf, Pwyllgor Elusen yr Elusendai, Pwyllgor Traeth Lafan, a Phartneriaeth Treftadaeth Dyffryn Aber. Grym cyfyngedig sydd ganddo ond gall ddylanwadu ar gyrff sy’n gwneud penderfyniadau. Er enghraifft, mae’n cael ei ymgynghori ag ef gan Gyngor Sir Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ynglyn â phob mater sy’n ymwneud â chynllunio o fewn ffiniau Plwyf Abergwyngregyn.

Mae’r Cyngor Cymuned yn cefnogi’n weithredol gynlluniau Cwmni Adnewyddu Abergwyngregyn a Phartneriaeth Treftadaeth Dyffryn Aber i wella ansawdd bywyd ar gyfer pawb sy’n byw yn y pentref, i gyfoethogi profiad ymwelwyr ac i ddiogelu treftadaeth a harddwch naturiol y dyffryn.