Abergwyngregyn

Mae Rhaeadr Aber, ym mhentref Abergwyngregyn, yn rhaeadr sy’n adnabyddus fel atyniad syfrdanol ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Yma ym mhentref Aber rydym yn falch ein bod yn derbyn 50,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i gerdded i fyny at Raeadr Aber a thu hwnt i mewn i’r Carneddau. Mae rhai yn gyrru i fyny ac yn manteisio ar un o’r ddau faes parcio a reolwn (dim ond £3 y diwrnod gyda’r arian yn mynd i wella adnoddau yn y pentref), mae eraill yn parcio yn maes parcio di-dâl yng ngwaelod y pentref ac yn cerdded i fyny. Trwy ddewis yr opsiwn hwn rydych yn mynd heibio i Tŷ Pwmp , lle gellir gweld arddangosfa am hanes Aber a Thywysogion Gwynedd oedd â’u llys yma.

 

Mae gan Abergwyngregyn hanes hir a diddorol, ond mae o hefyd yn bentref ffyniannus sy’n edrych i’r dyfodol yn ogystal ag i’r gorffennol. Anafon Hydro, cynllun trydan hydro i’w berchnogi a’i redeg gan y gymuned, yw’r fenter ddiweddaraf i’r pentref ymwneud â hi. Bydd pentrefwyr, ein hymwelwyr ac eraill yn cael y cyfle i fod y rhan o hanes Abergwyngregyn trwy brynu rhanddaliadau yn Ynni Anafon Energy Cyf, y Gymdeithas Ddarbodus Annibynnol rydym wedi ei sefydlu o fewn Cynllun Hydro Anafon. Darganfyddwch fwy trwy edrych am Anafon Hydro ar y wefan hon.

Y Pentref

Pentref bychan hardd gyda hanes hir ac amrywiol yw Abergwyngregyn sy’n llechu mewn dyffryn ar ymyl gogleddol mynyddoedd y Carneddau.
Saif rhwng Bangor a Llanfairfechan ar Arfordir Gogledd Cymru, gyferbyn â Biwmares a saif yr ochr draw i’r Fenai.

Darllenwch fwy…

Yr Hen Felin

Mae’r hen felin wedi ei haddasu i ddarparu caffi cartrefol wedi ei redeg gan deulu. Mae’ r caffi’n boblogaidd gyda cherddwyr a phobl leol.
Mae’r adeilad hefyd yn gartref i Ganolfan Gymdeithasol y pentref lle cynhelir digwyddiadau, clybiau a dosbarthiadau ac sydd hefyd ar gael i’w logi gan y cyhoedd. Ar y llawr uchaf mae ystafelloedd y Clwb Snwcer lleol.

Darllenwch fwy…

Digwyddiadau

Mae’r Pwyllgor Adfywio’n trefnu nifer o ddigwyddiadau amrywiol yn y pentref drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys Ras Fynydd flynyddol, gweithgareddau Nadolig rheolaidd ar gyfer trigolion y pentref a Ffair Haf flynyddol y mae’n ei threfnu ar y cyd â’r Capel lleol. Mae o hefyd yn trefnu sgyrsiau, sioeau ffilmiau ac ambell gyngerdd

Darllenwch Fwy

Cwmni Adfywio Abergwyngregy CYF

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn yn fenter gymdeithasol ac yn Gwmni Cyfyngedig gan Warant.
Wedi ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr, bu’n gweithredu yn y pentref ers dros ddeng mlynedd, yn hybu lles cymunedol a datblygiad cymuned gynaladwy.
Ailfuddsoddir pob elw yn y gymuned.

Ynni Anafon

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn yn datblygu prosiect i gynhyrchu 270kW o ynni yn Nyffryn Anafon uwchlaw’r pentref.

Cefnogir y cynllun afon colofn uchel gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Harddwch Naturiol Cymru a thirfeddianwyr y dyffryn a’r cynllun yw i ddechrau cynhyrchu trydan yn 2015.

Dyffryn Aber

Nid ein rhaeadr drawiadol yw unig ryfeddod Dyffryn Aber. Wedi ei dynodi’n ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig, mae ganddi fywyd gwyllt cyfoethog.